Przedmiot podatku od towarów i usług a badania ilościowe i jakościowe

Przedmiot podatku od towarów i usług a badania ilościowe i jakościowe

Badania ilościowe i jakościowe! Jak w tym aspekcie kształtuje się przedmiot podatku od towarów i usług?Przedmiot podatku od towarów i usług jest to sytuacja faktyczna lub prawna, której wystąpienie u danego podmiotu rodzi obowiązek podatkowy. Jedną z podstawowych cech tego podatku, jaką jest jego powszechność, należy rozumieć przede wszystkim w aspekcie przedmiotowym. Regułę stanowi bowiem współcześnie łączenie opodatkowania z wszelkimi postaciami ruchu (obrotu) towarów lub świadczenia usług, jeżeli rozważamy badania ilościowe i jakościowe http://www.ideacc.pl/oferta/szczegoly/obsluga-klienta.


Niejednokrotnie prawodawca konstruuje swoiste pojęcie obrotu czy też określonych czynności obrotu (np. dostawa towarów, nabycie towarów) ze względu na zamiar objęcia przedmiotem opodatkowania jak najszerszego kręgu zjawisk gospodarczych. Generalną zasadą jest bowiem, ażeby każdy akt obrotu został poddany opodatkowaniu, nawet jeżeli jest to tylko przekazanie albo zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Podatek VAT w swym końcowym efekcie obciąża konsumpcję, co powoduje, że poprzedzające ją obroty są obciążone przejściowo, zasadniczo w celu rzeczywistego obciążenia konsumpcji. Powoduje to znaczne rozszerzenie jego zakresu przedmiotowego, zważywszy na różnorodność sytuacji faktycznych oraz prawnych związanych z samym wytworzeniem towaru i jego dotarciem do finalnego konsumenta, jeżeli chodzi o badania ilościowe i jakościowe. Zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług objęte są także usługi. W przepisach art. 8 ustawy o VAT przyjęto niejako negatywną definicję usług. Przez świadczenie usług rozumie się bowiem każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT w odniesieniu do badań ilościowych i jakościowych.


Przedmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług jest również wszelkiego rodzaju zamiana. Opodatkowanie zamiany wynika z zakresu przedmiotowego podatku od towarów oraz usług, który obejmuje, zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów. Będzie nią bez wątpienia zamiana, gdyż podatnik otrzymuje w tym przypadku towar w zamian za wynagrodzenie w postaci przekazania mu przez drugą stronę czynności prawnej towaru lub usługi. Zamiana dotyczy nie tylko rzeczy, ale również usług, w tym także zamiany usługi na towar i towaru na usługę odnoszącą się do badań ilościowych i jakościowych.


Objęcie opodatkowaniem czynności składających się na zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług (wymienionych w art. 5 ustawy o VAT) jest niezależne od tego, czy zostały one wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy o VA1). Jednakże przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (art. 6 pkt 2 ustawy o VAT). Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się ponadto do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wyłączenie z zakresu regulacji prawnej ustawy czynności prawnych związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa można uzasadnić tym, że nie stanowią one działalności zawodowej podmiotów dokonujących sprzedaży w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT regulującego zakres podmiotowy podatku od towarów i usług. Istotne znaczenie dla zakreślenia granic przedmiotowych podatku od towarów i usług ma art. 2 ustawy o VAT, który zawiera definicje używanych w niej pojęć. Ustalenie zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług, mimo tych definicji, stwarzało jednak do końca 2010 r. poważne trudności wynikające z daleko idącego wiązania pojęcia towaru i usługi z klasyfikacją statystyczną w odniesieniu do badań ilościowych i jakościowych.


Podstawowe znaczenie dla określenia zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług ma przepis art. 5 ustawy o VAT. Zakreśla on generalnie granice przedmiotowe opodatkowania. Zgodnie z jego treścią podatkowi podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Opodatkowaniu podlegają również towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej albo zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu.


Ogólny podatek obrotowy funkcjonuje według zasady terytorialności. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiły radykalne zmiany, jeśli chodzi o terytorialność podatku od towarów i usług, wynikające ze zniesienia granic celnych między Polską,  a innymi państwami Unii. Obok dotychczasowego obszaru krajowego funkcjonowania tego podatku powstał bowiem obszar wewnątrzwspólnotowy, w ramach którego odbywa się nabycie i dostawa towarów. Istotnym przekształceniom uległ także obszar związany z eksportem i importem towarów, zważywszy, że obejmuje on jedynie państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej. Znaczenia nabierają więc, zamieszczone w art. 2 ustawy o VAT, definicje poszczególnych obszarów (terytoriów), na których funkcjonuje analizowany podatek, w szczególności zaś terytorium kraju, terytorium Unii, terytorium państwa członkowskiego czy też terytorium państwa trzeciego w aspekcie badań ilościowych i jakościowych.


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów stanowi, zgodnie z art. 9 ustawy o VAT, nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami wysyłanymi bądź transportowanymi na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie tylko jest uzależnione od wskazanych przesłanek przedmiotowych, lecz również zdeterminowane wystąpieniem normatywnie określonych przesłanek podmiotowych. Zarówno dokonujący dostawy, jak i nabywca towarów muszą być (z pewnymi wyjątkami) podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT, a ponadto nabywane towary powinny służyć działalności gospodarczej podatnika. Natomiast wewnątrz wspólnotową dostawą towarów jest wywóz towarów z terytorium kraju w wykonywaniu czynności dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, czyli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, na terytorium innego państwa członkowskiego. Podstawowym warunkiem uznania wywozu towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę jest, aby, co do zasady, nabywca towarów był podatnikiem podatku VAT zidentyfikowanym w tej roli na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowej (art. 13 ustawy o VAT) analizując badania ilościowe i jakościowe.


Cechę charakterystyczną regulacji dyrektywy VAT w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonywania transakcji wewnątrz unijnych jest to, że obowiązek podatkowy z tytułu takich transakcji, zarówno po stronie nabywcy, jak też dostawcy towarów, powstaje w miesiącu następującym po miesiącu faktycznej dostawy towarów. W razie gdyby jednak dostawca wcześniej wystawi fakturę z tytułu tej dostawy, obowiązek podatkowy dla obu stron transakcji powstaje z chwilą wystawienia faktury.