Rozszerzona rzeczywistość a aspekty marketingowe

Rozszerzona rzeczywistość a aspekty marketingowe

Rozszerzona rzeczywistość! Jak kształtuje się współczesny marketing?


Plan marketingowy zajmuje wyróżniające miejsce w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa. Plan marketingowy wytycza dla bliższej i dalszej przyszłości cele, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo i drogi, które do nich prowadzą, wskazując spadki i wzniesienia, mielizny i obejścia, a równocześnie tworzy strategię i taktykę osiągania celów, przy możliwie najniższych kosztach i optymalnych efektach. Plan marketingowy zmniejsza ryzyko wybrania złej drogi zwiększając szanse wyprzedzenia konkurentów, jeżeli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość. Każdy plan marketingowy powinien wyjaśniać zamierzone strategie marketingowe, przedstawiać działania, jakie pracownicy będą podejmowali, aby osiągnąć cele, ukazywać mechanizmy pomiaru postępów oraz umożliwiać wprowadzenie korekt, jeżeli wyniki okażą się niezgodne z oczekiwaniami.


Rozszerzona rzeczywistość to również fakt, że koncepcja poszczególnego procesu planowania marketingowego jest bowiem prosta. Polega ona na swoistej ocenie sytuacji, jak i również sformułowaniu podstawowych założeń, czy wyznaczeniu celów określających, co i komu ma być sprzedawane, oraz podjęciu decyzji, jak cele te miałyby być osiągnięte, a zarazem ustaleniu szczegółowego harmonogramu oraz kosztów działań niezbędnych do realizacji założonego planu. Przedstawiając plan marketingowy winien zapewniać przedsiębiorstwu warunki do osiągania optymalnego poziomu zysku dzięki najkorzystniejszym relacjom między wysokością sprzedaży a poszczególnymi elementami i całością kompozycji. Wzrastająca konkurencja sprawia, że aby firma osiągnęła i utrzymała odpowiednią pozycję rynkową menedżerowie muszą znaleźć skuteczny sposób dotarcia do odbiorców. W tym celu dokonują oni segmentacji klientów, czyli podziału potencjalnych nabywców na grupy, które mają podobne potrzeby oraz prawdopodobnie w zbliżony sposób zareagują na różne działania marketingowe, aby możliwie najlepiej wyodrębnić docelowe segmenty klientów, co nie jest zadaniem prostym, menedżerowie coraz częściej korzystają z pomocy firm consultingowych. Klienci mają tak odmienne wymagania, że im więcej różnic w ich potrzebach uda się wyodrębnić za pomocą segmentacji, tym lepiej będzie można do nich dotrzeć i zwiększy się prawdopodobieństwo uzyskania przewagi nad konkurencją ukierunkowaną na rozszerzoną rzeczywistość.


Segmentacja rynku polega bowiem na jego podzieleniu na zdecydowanie mniejsze części zwane segmentami, które następnie różnią się pomiędzy sobą pewnymi oczekiwaniami klientów względem produktu, a co za tym idzie sposobem zakupu bądź innymi kryteriami. Zatem po dokonaniu segmentacji przedsiębiorstwo powinno wybrać segment, w którym jednocześnie chce sprzedawać określone towary. Głównym celem tejże segmentacji jest analiza struktury rynku, a więc potrzeb klientów, które tworzą rynek. Można wyróżnić rynki jednolite, a co za tym idzie pod względem struktury potrzeb oraz zróżnicowane. Skrajnie zróżnicowany rynek to ten, w którym poszczególny klient ma specyficzne potrzeby. W związku z czym chcąc uniknąć tychże kosztów związanych z takim marketingiem na miarę każdego klienta sprzedawcy starają się podzielić rynek na jednolite segmenty - tak kształtuje się rozszerzona rzeczywistość. Omówiony segment mogą tworzyć zatem osoby o podobnym dochodzie a co za tym idzie wieku, które mają jednocześnie zbliżone oczekiwania względem poszczególnego produktu. Następnie drugim celem segmentacji jest tak zwane pozycjonowanie produktu, czyli nadanie mu pewnych specyficznych atutów, a co za tym idzie wyróżniających produkt względem konkurentów oraz innych segmentów.


Na rynku jest zróżnicowana grupa nabywców. Każdy z nich stanowi potencjalnie osobny rynek ze względu na poszczególne potrzeby oraz wymagania. Sprzedający może opracować zatem oddzielny produkt bądź program marketingowy dla każdego z omawianych. Dla większości sprzedających tak zwane indywidualne zróżnicowanie produktu dla poszczególnego klienta nie będzie jednak opłacalne. Wiązałoby się ono z zbyt ogromnymi kosztami. W związku z czym zamiast wspomnianego sprzedający dokonuje danego podziału na kategorie nabywców, tych którzy różnią się w swoich poszczególnych potrzebach bądź reakcjach marketingowych. Na przykład wskazuje się, iż sprzedający może stwierdzić, iż grupy o różnym dochodzie różnią się bowiem w swoich wymaganiach. Poza tym z drugiej strony, sprzedający powinien stwierdzić wyraźne różnice między nabywcami młodszymi oraz starszymi. Rezultatem tejże segmentacji rynku według wieku są bowiem różne segmenty wiekowe, jeżeli chodzi o rozszerzona rzeczywistość.


Potrzeby klienta oraz jego możliwości zmieniają się zatem z wiekiem. Nawet dzieci sześciomiesięczne różnią się od tych dzieci trzymiesięcznych w swym potencjale konsumpcyjnym. W związku z czym producent zabawek uświadomił fakt oraz skonstruowała osobne zabawki dla dzieci, znajdujące się w różnych fazach cyklu życia, od dziecka 3 miesięcznego do jednorocznego. Ta strategia segmentacji oznacza, że rodzice i ludzie kupujący zabawki jako prezenty, mogą łatwiej wyszukać odpowiednią zabawkę kierując się wiekiem dziecka. Niektóre przedsiębiorstwa zastosowały strategię segmentacji pod względem wieku w produkcji pokarmu dla psów. Wielu właścicieli psów wie, że pokarm dla ich ulubieńca musi zmieniać wraz z wiekiem. Kryteria wieku oraz fazy cyklu życia mogą również kryć w sobie poszczególne pułapki ukierunkowane na rozszerzoną rzeczywistość. Segmentacja jest procedurą podziału zbiorowości klientów na podzbiory-segmenty w taki sposób, by klienci w ramach jednego segmentu byli podobni do siebie pod względem przyjętych kryteriów. W ten sposób uzyskujemy wyodrębnione podzbiory klientów różniących się pod względem zróżnicowanych potrzeb, motywacji, preferencji i zachowań biznesowych. Ułatwia to wypracowanie po stronie firmy właściwe założenia i sposób realizacji działań marketingowych, a także obsługi klienta. Niejednokrotnie segmentacja jest punktem wyjścia w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Pozwala na identyfikację wartościowych klientów, jak również określenie tych, którzy generują dla firmy niewielki zysk, bądź są wyłącznie generatorem kosztów.